TEXNİKA ELMLƏRİ

3324.04 – Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı

İxtisasın formulu

«Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onla­rın sistemlərinin istismarı» – müxtəlif təbiətli fiziki hadisələrdən istifadə edən yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları və onların sistemlərinin imkan­larının artırılması, tətbiq effektivliyinin qiymət­ləndirilməsi və yüksəldilməsi üçün təbiət və texniki elmlərin qanunlarından və qanuna­uyğun­luqlarının istifadəsinin nəzəri və praktiki problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olan elm və texnika sahəsi olub, konstruksiyanın və istehsal texnolojiliyinin yaradılması, təkmil­ləş­di­rilməsi üzrə nəzəri əsaslandır­maları, elmi-texniki və eksperi­men­tal tədqiqatları özündə cəmləşdirir. Onun tərkibinə yerüstü kompleks­lərin və buraxılış ava­dan­lıqlarının istismar və bərpa sistemlərinin əsas­lan­dırılma, forma­laş­dı­rıl­ma və təkmil­ləş­di­ril­mə­sinin nəzəri və praktiki prob­lemlərinin tədqiqatları, həmçinin təşkilati-texniki sistemlərin idarə edilməsi prosesinin, kompleks­lərin və onların sistemlərinin texniki təminatı və texniki vəziyyətinin optimal­laş­dırıl­ma­sı, verilmiş effektivlik göstəricilərinin, istismar-texniki xarakteristikalarının saxlan­ma­sı­nın təmin edilməsi, bütün növ təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qəza hallarınınm model­ləş­di­ril­mə­si və fəsadlarının aradan qaldırılması, nüvə-texniki və ekoloji  təhlükəsizlik göstəricilərinin qiymət­lən­di­ril­məsinə nəzarət məsələlərinin  tədqiqatları daxil­dir. Bu ixtisasın elmi problemlə­rinin tədqiqinin nəticələri müasir yerüstü komplekslərin və buraxılış avadanlıq­larının, fundamental və tətbiqi elm­lərin nailiyyətlərinin və yeni texnologiyaların, onların istismarının və təhlükəsiz tətbiqinin yeni üsulla­rının geniş tətbiqi əsasında təkmilləşdirilməsində və yeni­lərinin yaradıl­masında istifadə olunur.

Tədqiqat sahələri

 1. Buraxılış avadanlığının və sistemlərinin və on­la­rın əsas bloklarının, qovşaqlarının və aqreqat­la­rı­nın həyat tsiklinin müxtəlif mərhələlərində nə­zə­ri və eksperimental tədqiqatları, texniki-iqtisadi anali­z model və metodla­rının işlənməsi, texniki və iqtisadi effektivliyinin qiymət­lən­di­ril­məsi.
 2. Mövcud komplekslərin və buraxılış ava­dan­lıq­la­rı­nın təkmilləşdirilməsin­də və daha pers­pek­tiv­li­lərinin yaradılmasında yeni fiziki prinsiplərin, texniki həl­lərin və texnoloji proseslərin istifadə olunmasının məqsədə­uyğunluğunun və rasi­onal yol­larının müəy­yən edilməsinin nəzəri və eks­pe­ri­­men­tal üsullarının işlənməsi və təkmil­ləş­diril­məsi.
 3. Buraxılış qurğularının və start kom­pleks­lərinin işi prosesində gərginlik-deformasiya vəziy­yə­ti­nin hesabatı üsul­larının, dinamik, akustik, qaz-dinamik və istilik-kütlə proses­lə­rinin model­ləş­diril­mə­sinin tədqiqi, işlən­mə­si və təkmil­ləş­di­ril­məsi.
 4. Zəruri taktiki-texniki xarakteristikaların (TTX) əldə olunması və ya məsələlərin həlli effektiv­li­yi­nin yüksəldilməsi üçün müxtəlif təbiətli fiziki hadisə və proseslərdən istifadə edən sistem, blok və elementlərin kompleksləş­di­ril­mə probleminin tədqiqi.
 5. Yerüstü komplekslərin və onların sistem­lə­ri­nin nəzə­ri analizi, sintezi, struk­tur­larının və para­metr­lərinin model­ləş­dirilməsi və opti­mal­laş­dı­rı­l­ması üsullarının, işinin alqorit­mik təminatının və TTX-larının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi.
 6. Yerüstü komplekslərin və buraxılış ava­dan­lıq­la­rı­nın yaradılması və təkmil­ləş­dirilməsi imkan­la­rı­nın və texniki yollarının tədqiqi və onların taktiki, istismar, iqtisadi, erqonomik və ekoloji xarakteristikalarının yaxşılaş­dırıl­ması.
 7. Yerüstü komplekslərin və buraxılış ava­dan­lıq­la­rı­nın tələb olunan effektivlik səviyyəsinin təmin olunmasına yönəldilmiş yeni prinsiplərin, texniki əsasların, qurulma yollarının və texniki həllərin işlənməsi.
 8. Yerüstü komplekslərin və buraxılış ava­dan­lıq­la­rının tətbiqinin, istismarının, onların utuluza­si­ya­­sı­nın və ekoloji təhlü­kəsiz­liyinin təmin edil­mə­­si­nin mövcud olan üsullarının təkmil­ləş­di­ril­məsi və daha effek­tiv üsul­la­rı­nın işlənməsi. Uçan apa­rat­ların və buraxılış avadanlıqlarının tələb olu­nan eko­loji istis­mar şəraitinin yara­dıl­ma­sı məq­sə­dilə yanğın-partlayış təhlü­kə­siz­li­yi­nin təmin edil­məsinin, doldurma-drenaj sistem­lə­­­ri­nin raket yana­cağı­nın toksik kompo­nent­lə­ri­nin buxar və axmalarının neytrallaş­dırıl­masının ən effek­tiv üsullarının işlənməsi və təkmil­ləş­di­ril­məsi.
 9. Yerüstü komplekslərin və uçan aparatların bura­xı­lış avadanlıqlarının istismar sistem­ləri­nin və onların istismar-texniki göstərici­ləri­nin proqram üzrə planlaşdırılması, əsas­lan­dırılması, yara­dıl­ma­sı, yoxlanılması, qiy­mət­­ləndirilməsi və tək­mil­ləşdirilməsi üzrə metodologiya və üsulların işlənməsi.
 10. Komplekslərin istismarının təşkilinin, nüvə-termik və ekoloji təhlükəsizliyin, həmçinin təşkilati-ştat struktur bölmələrin təminatının əsas­landırılmasının üsul və vasitələrinin tədqiqi və təkmilləşdirilməsi.
 11. Bütün məhvetmə (dağıtma, sıradançıxarma) vasitələrinin təsiri şəraitlərində kompleks­lə­rin effektiv tətbiq üsulla­rının, onların istismar və bərpa proseslərinin, iqtisadi amilləri nəzərə almaqla mo­delləşdirilmə üsullarının işlənməsi.
 12. Kompleks və buraxılış avadanlıqlarının texniki-iqtisadi və erqonomik xarakteristikalarının əsaslandırılması, qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, onların istismarının və bərpasının təhlükəsizliyi, həmçinin “insan-texnika” sisteminin işinin xüsusiyyətlərini nəzərə alan texniki təminat üzrə tədqiqatlar.
  Sistemlərinin fəaliyyəti, həmçinin onların istismar-texniki xarakteristikaları, istismar amilləri, mühitin təsiri, köhnəlmə, korroziya, biozədələnmələr, yanacaq-sürtgü materialları, texniki qurğular nəzərə alınmaqla komplekslərin səmərəliliyinin tədqiqatları
 13. Komplekslərin istismarı və bərpası prosesin­də isti­fadə olunan nəzarət üsul və vasitə­lə­ri­nin təkmil­ləşdirilməsi üzrə tədqiqatlar, texniki diaqnozlaşdırma üsul və vasitə­lə­ri­nin, o cümlədən yeni fiziki prinsiplərə əsaslanan avtomat­laş­dı­rıl­mış ölçü və ekspert sistemlərinin, texnologiya və üsulların  işlənməsi, istismar prosesində kompleks sistemlərinin texniki vəziyyətinin dəyişmə səbəb­lə­rinin müəyyən edilməsi, sistemlərin rasional tərkibinin, onların texniki xidməti və təminatının seçimi üsullarının işlənməsi.
 14. Raket-kosmik sistemlərin daşınması və qurulması zamanı dinamik proseslə­rin tədqiqi, start kom­pleks­lərinin nəqliyyat-quraşdırma avadanlığının hesabat və layihələndirilmə üsullarının işlənməsi və təmilləşdirilməsi.
 15. Komplekslərin qəza vəziyyətinin yaranma səbəb­lərinin tədqiqat və istifadə üsullarının işlənməsi.
 16. Zərbə raketlərinin və buraxılış avadan­lıq­la­rı­nın xarici dinamik təsirlərdən mü­dafiə vasitə və sistemlərinin işlənməsi və tədqiqi.
 17. Raket yanacağının aşağı və yüksək qaynama tem­peraturlu komponentlərinin temperatur və qaz tərkibi üzrə doldurulmasını, doza­laş­dı­rıl­ma­sı­nı və hazırlanmasını təmin edən yanacaq­dol­dur­ma sis­tem və aparatlarında hidro­dinamik və istilik-kütlə müba­dilə proses­lərinin hesabatı və model­ləş­di­ril­məsi üsullarının işlənməsi.
 18. Uçan aparatların, buraxılış komplekslərinin qurğu və avadanlıqlarının temperatur-rütubət rejim­lə­ri­nin təmini sistemləri və qurğu­la­rın­da proseslərin analizi və modelləşdirilməsi üsullarının tədqiqi və işlənməsi.
 19. Komplekslərin istismarı və bərpası, texniki təmi­na­tın təkmilləşdirilməsi üzrə xərclərin hesabatı və proqnozlaşdırılması üsullarının işlənməsi. Kom­pleks­­lərin və onların sistem­lərinin istismarı və bər­pa­sı sistem­lərinin texniki-iqtisadi əsas­lan­dı­rıl­ması.
 20. Komplekslərin istismarı və bərpası, texniki tə­mi­na­tı, təhlükəsizliyin təmini və qəzaların fəsad­la­rı­nın aradan qaldırılması məsələ­lə­ri­nin yerinə yetirilməsi zamanı tədris-təlim vasitələrinin əsaslandırılması, qiymətlən­di­ril­məsi və təkmil­ləş­dirilməsi üzrə tədqiqatlar və onların istifadə səmərəliliyinin artırılması üsullarının işlənməsi.

Əlaqəli ixtisaslar

3324.03 – Uçan aparatların layihələn­di­ri­l­məsi, konstruksiyası və istehsalı;

3324.05 – Uçan aparatların və onların sistem­lərinin sınağı, onlara nəzarət;

3324.06 – Uçan aparatların hərəkətinin dinamikası, ballistikası və idarə olunması;

3301.01 – Aviasiya texnologiyası və muhəndisliyi;

3352.01 – Hava nəqliyyatının istismarı;

3324.01 – Kosmik texnika;

3351.01 – Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi.

Elmi dərəcələrin verildiyi elm sahəsi

Texnika elmləri

*Doktorantura ixtisaslarına qəbul qaydaları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.