TEXNİKA ELMLƏRİ

3324.04 – Yerüstü kompleksləri, buraxılış avadanlıqları, uçuş aparatların istismarı

İxtisasın formulu

Yerüstü kompleksləri, start avadanlıqları, uçuş aparatların istismarı –  nəzəri və praktiki probləmlərin qanun və qanunauyğunluqları ilə məşğul olan, nəzəri əsaslar da daxil olmaqla texniki elmlər, elmi-texniki və eksperimental tədqiqatların  yaradılması, texnoloji istehsalın və konstruksiyasının mükəmməlləşməsi, effektiv tətbiqinin qiymətləndirilməsinin yüksəlməsi, yerüstü komplekslərinin start aparatları və onların sistemlərinin imkanlarının genişlənməsi, müxtəlif fiziki təbiətin varlığının funksiyanallığının fəaliyyəti ilə məşğul olan  elm sahəsidir.

Nəzəri və praktiki problemlərin məntiqinin tədqiqi, start avadanlıqları və komplekslərin bərpa və istismarının formalaşması və təkmilləşməsi sistemi, həmçinin texniki-təşkilat sistemlərinin idarə edilməsi prosesinin optimallaşdırılması, kompleks və onların sistemlərinin texniki təminini və texniki vəziyyəti, müəyyən olunmuş göstəricilərin saxlanmasının təmini, texniki-əməliyyat xarakterinin mənası, bütün növ təhlükəsizliyin təmini, qəza vəziyyətlərinin modelləşdirilməsi və yaranan problemlərin həll edilməsi, atom-texniki və ekoloji təhlükəsizliyin göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə nəzarət də bunlara aiddir.

Bu ixtisasda  elmi problemlərin tətqiqinin nəticələri, əsas və tətbiqi elmlərin və yeni texnologiyaların  geniş istifadəsinin əsasında mövcud olanların təkmilləşməsi və yeni kompleks,  start avadanlıqlarının yaradılması, təhlükəsizliyin  təmini və istismarının yeni üsullarının işlənməsindən istifadə olunur.

Tədqiqat sahələri

 1. Həyat dövrlərin müxtəlif mərhələlərindəki nəzəri və eksperimental tədqiqatlar, texniki-iqtisadi analizlərin modelləri və metodlarının işlənilməsi, start avadanlıqları və sistemlər, onların əsas mühüm bloklarının aqreqatlarının və düyününün texniki və iqtisadi qiymətləndirilməsinin effektivliyi
 2. Nəzəri əsasların işlənməsi, modul və metodların  taktiki-texniki tələblərinin  əsaslanması komplek və start avadanlıqların  təmin olunması nəzərə alınmaqla davamlılığı və canlılığının  müxtəlif növlərin hərbi sursat parlaq faktorları
 3. Mövcud komplekslərin və start avadanlıqlarının mükəmməlləşməsi və yaradılması zamanı yeni fiziki prinsiplərin, texniki həllin və texnoloji proseslərin istifadəsinin rasional yolları və məqsədəuyğunluqlarının müəyyən edilməsinin nəzəri və eksperimental metodlarının hazırlanması və təkmilləşdirlməsi
 4. Start komkplekslərin və işəsalma qurğularının fəaliyyəti zamanı gərgin deformasiya vəziyyətinin, dinamik, akustik, qazdinamik və kütləistilik mübadilə proseslərinin hesablama metodlarının tədqiqi, hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
 5. Lazımi taktiki-texniki xüsusiyyətlərin və yaxud məsələlərin həlli effektivliyini artırmağa maraqları naminə, müxtəlif fiziki təbiətli proseslərdən və hallardan istifadə edən elementlərin, blokların, sistemlərin kompleksləşdirilməsi problemlərinin tədqiqi
 6. Yerüstü kompleksləri və onların sistemlərinin taktiki-texniki xüsusiyyətlərinin və fəaliyyətinin alqoritmik təmini, parametri və strukturların optimallaşdırılması və modelləşdirmə, sintez və analizin nəzəri metodlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
 7. Yerüstü komplekslərin, start qurğuların yaradılması və təkmilləşdirilməsi və onların taktiki, istismar, iqtisadi, erqonomik və ekoloji xüsusiyyətlərin yaxşılaşdırlmasının texniki yolları və imkanlarının tədqiq olunması
 8. Yerüstü komplekslərinin və start qurğularının effektivliyinin tələb olunan səviyyəsinin təyin olunmasına yönələn yeni prinsiplərin, texniki əsasların qurulması və texniki həllin yollarının hazırlanması
 9. Mövcud olan  yerüstü komplekslərin və  start qurğularının istismarının tətbiqi və daha effektiv üsullarının hazırlanması, onların utilizasiya və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması. Start qurğularının və uçuş aparatlarının istismarı üçün tələb olunan ekoloji şəraitin yaradılması üçün, yanğın və partlayış təhlükəsizliyinin təminatı, doldurma-drenaj sistemlərin buxar və raket yanacağın buxar və boğazların toksiki komponentlərin neytrallaşması
 10. Yerüstü komplekslərin və  uçuş aparatlarının start qurğusunun istismarı və texniki-istismar xüsusiyyətləri sistemin təkmilləşdirilməsi, işlənməsi, yaradılması, əsaslandırılması, proqram planlaşdırlması metodunun və metodologiyasının hazırlanması
 11. Sistemlərin fəaliyyət göstərməsi, eləcə də onların texniki-istismar xüsusiyyətlərini, istismar amillərini, mühitin təsirini, köhnəlməsini, korroziyasını, biozədələnməsi, yanacaq—sürtgü materialların istismar xüsusiyyətlərini, texniki cihazları nəzərə almaqla komplekslərin effektivliyinin tədqiqi
 12. Komplekslərin istismarı və idarə edilmə vasitələri, metodları və təşkiletmənin, termik-nüvə və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də təminat bölmələrinin təşkilatı və ştat strukturunun əsaslandırılmasının təkmilləşdirilməsinə dair tətbiqi
 13. Bütün növ silah vasitələrinin  komplekslərinin effektiv istifadəsi üsullarının, mövcud iqtisadi faktorları nəzərə alaraq bərpası və istismar proseslərin modelləşdirmə üsullarının təkmilləşdirilməsi
 14. Təkmilləşdirilmiş metodlara görə nəzarət vasitələri diaqnostika etmək və proqnozlaşdırmaq, komplekslərin bərpası və istismar prosesləri, texniki diaqnostika vasitələrinin və üsullarının təkmilləşdirilməsi və həmçinin avtomatlaşdırılmış ekspert,  ölçü sistemlərindən istifadə, yeni fiziki prinsiplərin əsasları, istismar prosesində kompleks sistemlərin texniki vəziyyətinin dəyişməsi səbəblərinin aydınlaşdırılması, rasional tərkibli sistemlərin seçim üsullarının və onların texniki xidmət və təminatının tədqiqi
 15. Tədqiqatın  əsaslanmasına görə,  başlanğıc və komplekslərin texniki-iqtisadi və erqonomik xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi və  onların istismarının və bərpasının təhlükəsizliyi, “insan-texnika” sisteminin xüsusiyyətlərinin fəaliyyətini nəzərə alaraq texniki təminat
 16. Start kompleks nəqliyyat-quraşdırma avadanlıqlarının layihə  və hesabat üsullarının mükəmməl hazırlanması və təkmilləşdirilməsi, kosmik-raket sistemlərin daşıma və qurulmasına görə dinamiki proseslərin tədqiqi
 17. Komlekslərin qəza vəziyyətlərinin səbəblərinin tədqiqi və istifadə üsullarının işlənməsi
 18. Komplekslər və onların sistemlərinin bərpası və istismarı üçün nəzərdə tutulan xalq təsərrüfatı məhsulları, istismar prosesində istismar materialları və texniki material vasitələrlə təchiz olunmuş sistemlər, təchizat sisteminin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi təminatının tədqiqi
 19. Kəşfiyyat avadanlıqlarının xarici dinamiki təsirlərdən və hərbi raketlərin müdafiə vasitələrinin və sistemlərinin hazırlanması və  tədqiqi
 20. Təchizat sistem və aparatlarında hidrodinamiki və istilikötürmə proseslərinin modelləşdirilməsi, yanacaq təminatı, qaz və temperatura görə raket yanacağının aşağı və yüksək qaynama komponentlərinin hazırlanması və hesabatı üsullarının işlənilməsi
 21. Start komplekslərin avadanlıqları və tərkibi, uçuş aparatlarının temperatur-rütubət rejimlərinin təchizat qurğuları  sistemlərində proseslərin modelləşdirilməsi,  analiz üsullarının işlənməsi və tədqiqi
 22. Texniki təchizatın mükəmməlləşdirilməsi.komplekslərin bərpası və istismar xərclərinin proqnozlaşdırılması hesbat üsullarının işlənməsi. Kompleks və onların sistemlərinin bərpası texniki – iqtisadi əsaslandırması
 23. Tədqiqatların əsaslfnmasına görə son qəzaların aradan qaldırılması və təhlükəsizlik təminatı, texniki təminatı, komplekslərin bərpası və istisarı məsələlərinin tamamlanması üçün onların istifadəsinin effektivliyinin qaldırılması üsullarının təkmilləşdirilməsi və elmi-məşq vasitələrinin mükəmməlləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi

Əlaqəli ixtisaslar

3324.03 – uçuş aparatlarının  istehsalı və konstruksiyası, layihələndirilməsi

05.07.07 – uçuş aparatlarının  və onların sistemlərinin sınağı və nəzarəti

Əlaqəli ixtisaslar silah vasitələrinin və kosmik-raket sistemlərinin başlanğıc avadanlıqları və yerüstü komplekslərin mükəmməlləşdirilməsi və tətbiqi, layihələndirilməsi, istismar imkanlarının genişləndirilməsi və effektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələləri əhatə etmir.

Elmi dərəcələrin verildiyi elm sahəsi

Texniki elmlər

*Doktorantura ixtisaslarına qəbul qaydaları ilə buradan tanış ola bilərsiniz