НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Фонд Научного Прогресса» Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) объявляет конкурс исследовательских проектов на 2021 год

О конкурсе на 2021 год для финансирования исследовательских проектов и другой научной деятельности «Фонда Научного Прогресса» Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Фонд Научного Прогресса» Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (в дальнейшем, именуемый Фонд) в целях оказания поддержки проектам фундаментальных и прикладных исследований в области актуальных естественных и технических наук, связанных с нефтегазовой, нефтехимической промышленностью в Азербайджанской Республике, на 2021 год для стимулирования научной деятельности ученых и временных творческих коллективов, работающих в научно-исследовательских и образовательных учреждениях в Национальной Академии Авиации или сотрудничающих с Национальной Академией Авиации (НАА), и создания для них дополнительных творческих возможностей.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

 1. Деятельность Фонда охватывает следующие области науки:
  • науки о Земле;
  • Физико-технические науки;
  • Yer elmləri;
  • Fizika-texnika elmləri;
 2. Aşağıdakı prioritet istiqamətlər üzrə təqdim edilən layihələrə üstünlük veriləcəkdir:
  • neftqazçıxarmada riyazi modelləşdirmə, diaqnostika, nəzarət və idarəetmə sistemləri;
  • dünya standartlarına cavab verən mühərrik yanacaqlarının və yağlarının alınması üçün mütərəqqi texnologiyaların yaradılması, neft emalının dərinləşməsi;
  • ənənəvi və qeyri ənənəvi karbohidrogen yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənilməsinin yeni texnologiyalarının və Azərbaycanın neft-qaz kompleksinin ehtiyat bazasının inkişaf proqnozu;
  • quruda və dənizdə neft-qaz əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı ətraf mühitin qorunması;
  • neft-qaz yataqlarının neftveriminin artırılmasında innovativ texnolojiyaların tətbiqi;
  • neft sənayesində olan problemlərin həllində nanotexnologiyaların tətbiqi;
  • neft quyu və avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və qum çökmə problemləri;
  • quruda və dənizdə neft-qaz sahəsi obyektlərinin monitorinqində müasir robototexnika və dronlardan istifadə;
  • neft-qaz kompleksində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri.
 3. Конкурс проводится по номинации Научно-исследовательские проекты фундаментального и прикладного характера (код вида конкурса: ET).
 4. В конкурсе могут участвовать только сотрудники Национальной Академии Авиации или сотрудники ГНКАР, работающие над совместным с ними проектом. Проекты могут быть представлены на конкурс в индивидуальной и коллективной форме. Представленный на конкурс проект должен быть представлен руководителем данного проекта.
 5. Заявки на участие в конкурсе, соответствующие документы, прилагаемые к заявке, и другие сопроводительные материалы принимаются в Конкурсной Комиссии Фонда с 10:00 до 17:00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в период с 20 октября по 20 ноября 2021 года. Проекты составляются в соответствии с установленной формой и вместе с другими документами направляются в конкурсную комиссию Фонда (адрес: AZ-1045, город Баку, пр. Мардакян 30, Национальная Академия Авиации) должны быть представлены руководителем проекта через их прямую доставку и регистрацию. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить, обратившись в конкурсную комиссию (тел.: (012)4972632; e-mail: yashar.baghirov@naa.edu.az).
 6. Müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri:
  • Fondun İdarə Heyətinin və Müsabiqə Komissiyasının üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilməzlər;
  • layihə rəhbəri və ya icraçı eyni zamanda yalnız iki layihə üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər: bir layihə üzrə layihə rəhbəri, digər layihə üzrə isə icraçı qismində müsabiqədə iştirak etmək olar;
  • layihə rəhbəri və icraçı müsabiqədə iştirak etdiyi və layihənin həyata keçirildiyi dövrdə MAA və ya SOCAR-la əmək münasibətində olmalıdır;
  • bir layihə üzrə iştirakçıların (layihə rəhbəri və içraçılar) ümumi sayı 10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yalnız İdarə Heyətinin qərarı ilə layihə iştirakçılarının sayı artırıla bilər.
 7. Aşağıdakı hallarda layihələr Müsabiqə Komissiyası tərəfindən qəbul olunmur:
  • müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri pozulduqda;
  • digər mənbələrdən (dövlət büdcəsindən, kənar fondlardan və s. təşkilat və ya qurumlardan) maliyyələşdirilən (və yaxud maliyyə dəstəyi almış) analoji məzmunlu layihə təqdim edildikdə;
  • layihələr müsabiqədə iştirak üçün sənədlərin qəbulu günü bitdikdən sonra təqdim edildikdə;
  • tələb olunan elm və ya tədqiqat sahələrinə aid olmayan layihə təqdim edildikdə.
 8. Нарушение особых условий участия в конкурсе или требований проекта на любой стадии проекта является основанием для приостановления финансирования.
 9. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
  • məzmununu, elmi istiqamətini, annotasiyasını və s. təsbit edən layihə barədə ümumi məlumatlar (Forma 2);
  • layihənin xərclər smetası (Forma 3);
  • layihə rəhbəri, icraçılar və onların çalışdığı qurum barədə məlumat (Forma 4);
  • layihə rəhbərinin və hər bir icraçının şəxsiyyət vəsiqəsinin, VÖEN-nin (əgər varsa) surəti, iş yerindən arayış. 

   Ərizə və məlumat formalarının nümunələrini MAA-nın www.naa.edu.az saytlarından əldə etmək olar.

 10. Руководитель проекта несет ответственность за то, чтобы электронная версия заявления (форма 1), документы (формы 2-4), прилагаемые к заявлению, и другие вспомогательные материалы полностью соответствовали бумажной версии.
 11. Общая сумма представленного проекта должна быть определена путем включения в смету расходов всех налогов и других обязательных платежей.
 12. Смета проектов-победителей представляется в Правление Фонда на утверждение Конкурсной Комиссией после проведения финансово-экономической экспертизы Общественным объединением «Поддержка развития науки с участием партнеров», являющейся исполнительной организацией по финансированию проектов на договорной основ .

Правление «Фонда Научного Прогресса» ГНКАР

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

Форма 5

Форма 6

Поделитесь этим:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin