TEXNİKA ELMLƏRİ

3361.01 – Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika

İxtisasın formulu

“Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponent­ləri, mikro və nanoelek­tronika” – bərk cisim elektro­ni­ka­sı cihazlarının, radioelektron kompo­nentlərinin, mikro- və nanoelektronika məmulatlarının yenilərinin yara­dıl­ması və mövcud olanların təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan ixtisas olub, özündə eyni zamanda göstə­ri­lən cihazların, komponentlərin və məlumatların yara­dıl­masının və təkmilləşdirilməsinin elmi əsaslarının, fizi­ki və texniki prinsiplə­rinin işlənməsi ilə bağlı prob­lem­ləri və məsələləri də birləşdirir.

İxtisas onunla fərqlənir ki, onun əsasını fizika, sxemo­tex­nika, konst­ruksiya, texnologiya, modelləşdirmə, xarak­teristikaların ölçülməsi, sınaqlar, göstərilən cihaz­ların, komponentlərin, məmulatların tətbiqləri oblast­la­rında elmi və texniki tədqiqatlar və işlən­mələr təşkil edir.

Bu ixtisasın elmi və texniki məsələlərinin həllinin xalq təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti sadalanan cihazların,  kompo­nentlərin, məmulatların yenilərinin yaradıl­ma­sın­da və mövcud olanlarının təkmilləşdirilməsində, onla­rın funksional və istismar xarakteristikalarının, həmçinin tətbiqinin səmərəliliyinin artırılmasındadır.

Tədqiqat sahələri

  1. Ənənəvi bərk cisim elektronikası cihazlarının, radio­elektron komponentlərinin, mikro- və nano­elek­tronika məmulatlarının, optoelektron cihaz­la­rın və fiziki kəmiyyətlərin çeviricilərinin (sensor­la­rın) təkmilləşdirilməsi və yenilərinin yara­dıl­ma­sı­nın fiziki prinsiplərinin işlənməsi və tədqiqi.
  2. 1-ci bənddə qeyd edilən məmulatların yara­dıl­ma­sı­nın və təkmilləşdirilməsi metodlarının sxemo­tex­ni­ki və konstruktiv əsaslarının işlənməsi və təd­qi­qi.
  3. 1-ci bənddə qeyd edilən məmulatların yara­dıl­ma­sı­nın və təkmilləşdirilməsi metodları­nın texnoloji əsas­larının işlənməsi və tədqiqi.
  4. 1-ci bənddə qeyd edilən məmulatların fiziki və riya­zi modellərinin, o cümlədən avtomatlaşdırılmış layi­hələndirmə üçün işlənməsi və tədqiqi.
  5. 1-ci bənddə qeyd edilən məmulatların keyfiyyət, uzun­ömürlük, etibarlıq, xarici təsiredici amillərə daya­nıqlıq, həmçinin effektiv tətbiq məsələləri də daxil omaqla funksional və istismar xarak­te­ris­ti­ka­larının tədqiqi və modelləşdirilməsi.

Əlaqəli ixtisaslar

3307.01 – Elektron texnologiyası

3347.01 – Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)

3325.02 – Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları

Elmi dərəcələrin verildiyi elm sahəsi

Texnika elmləri

*Doktorantura ixtisaslarına qəbul qaydaları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.